RODO

Szanowna Pani / Szanowny Panie
Niepubliczne Przedszkole Artystyczne i Językowe „Przed-szkółka” przetwarza Pani/Pana dane osobowe. Od 25 maja 2018 r. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych znajdujących w naszych zbiorach jest Rozporządzenie PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Pani/Pana dane oraz dane osobowe Pani/Pana Dziecka są przetwarzane przede wszystkim w celu prowadzenia dokumentacji związanej z usługami świadczonymi przez Administratora, a także celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń, oraz ochrony przez roszczeniami.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby zadbać o ich bezpieczeństwo.

Administratorem Danych jest:
Niepubliczne Przedszkole Artystyczne i Językowe „Przed-szkółka” ul. Grunwaldzka 29, 45-054 Opole.

W Przedszkolu wyznaczono Inspektora Ochrony Danych – Pan Marcin Różański, z którym w każdej sprawie dotyczącej danych osobowych można się skontaktować pod adresem e-mail: [email protected]

Zbieramy następujące dane osobowe:

 • imię, nazwisko
 • adres zamieszkania/zameldowania/korespondencyjny
 • adres poczty elektronicznej lub inna formy komunikacji elektronicznej
 • nr telefonu
 • imiona i nazwiska wychowanków
 • daty urodzenia wychowanków
 • pesele wychowanków

Cel zbierania danych:

Zbieramy dane w następujących celu realizacja usług wychowania przedszkolnego.

Sposób wykorzystania danych:

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Niepubliczne Przedszkole Artystyczne i Językowe „Przed-szkółka” ul. Grunwaldzka 29, 45-054 Opole i nie są udostępniane stronom trzecim, chyba że jest to wyraźnie wymagane przepisami prawa lub określone przez Państwa w stosownym oświadczeniu.

Okres przechowywania danych:

Na mocy przepisów prawa polskiego jesteśmy zobowiązani do przechowywania Państwa dokumentów przez okres maksymalnie 10 lat (maksymalny okres przedawnienia roszczeń wynikających z Kodeksu Cywilnego), o ile dłuższy okres przechowywania nie wynika z przepisów szczególnych. Po upływie tego okresu Państwa dane osobowe zostaną nieodwracalnie zniszczone. Prawa osoby, której dane dotyczą: Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usług i nie są udostępniane innym odbiorcom. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy.

Posiada Pani/Pan prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Za Pana/ Pani dodatkową zgodą mogą być Pana/ Pani dane wykorzystywane do przesyłania informacji i ofert. Okres przetwarzania może zostać przedłużony do czasu, upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, jeśli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia lub obrony przed takimi roszczeniami. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do tych danych, sprostowania i usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych do innego Administratora Danych.

W każdym czasie może Pani/ Pan wnieść skargę do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych, jeśli uzna Pani/Pan że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza Rozporządzenia PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Osoba, która uzna, że przechowywane przez nas dane osobowe są niepoprawne lub niekompletne, może zażądać wglądu do tych informacji, ich sprostowania lub usunięcia. W tym celu należy skontaktować się z nami pod adresem: Niepubliczne Przedszkole Artystyczne i Językowe „Przed-szkółka” ul. Grunwaldzka 29, 45-054 Opole.

W przypadku jakichkolwiek skarg związanych z przetwarzaniem przez nas danych osobowych należy skontaktować sięz Właścicielem Firmy , wysyłając wiadomość e-mail na adres  lub list na adres pocztowy: Niepubliczne Przedszkole Artystyczne i Językowe „Przed-szkółka” ul. Grunwaldzka 29, 45-054 Opole.

Skarga zostanie rozpatrzona i podjęta zostaną działania zmierzające do rozstrzygnięcia kwestii wspólnie z osobą, która złożyła skargę. Jeśli mimo to osoba uzna, że jej dane osobowe nadal nie są przetwarzane zgodnie z prawem, może skontaktować się z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych i złożyć skargę do tego organu.